Presentación en Elciego de la recogida domiciliaria

ZIEKOK BIRZIKLAPENEAN BETETZEN DU
Arabako Errioxako udalerriak 60 tona organiko bildu ditu 80 egunetan
Laguardian 2022ko uztailaren 28an
Ziekoko Udalak eta Guardia-Arabako Errioxako Kuadrillak etxez etxeko bilketaren eta edukiontzi adimendunen proiektu berritzailea aurkeztu dute, eta, horien bidez, 80 egunetan 60 tona materia organiko bildu dira.
Arabako Errioxako Kuadrillak, eskualdeko hondakinen kudeaketan eta tratamenduan eskumena duen erakundea den aldetik, ingurumena hobetzen eta ekonomia zirkularra sustatzen duen proiektu berritzaile bat aurkeztu du gaur hainbat administraziotako ordezkari politiko eta teknikoen aurrean. Ekitaldian izan dira Josean Galera Ingurumeneko foru diputatua eta Amaia Barredo Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Iraunkortasuneko sailburuordea.
Kuadrillak eta Udalak zatiki organikoaren etxez etxeko bilketa bat ezarri dute, udalerri bereko sei konpostaje-eremutan birziklatuz. Hondakin horiek gaika biltzen direnean, zabortegiak erabiltzea saihesten da, eta, gainera, modu lokalean egiten denez, tratamendu-instalazio handietara garraiatzeko beharrik gabe, gas kutsakorrak isurtzea saihesten da.
Elkarrekin, errefusaren frakzioan 33 edukiontzi adimendun instalatu dituzte itxidura sistema batekin eta erabiltzaileek adierazitako egunetan txartel batekin ireki dezakete.
Sistemak behar bezala funtzionatzen zuela ziurtatzeko, iazko martxoaren 8an Kuadrillak, Kripango Udalarekin batera, bere udalerrian (191 biztanle) proiektu pilotu bat hasi zuen, eta lortutako emaitzek oso datu onak igorri zituzten. 2021ean, Kripanen, frakzio guztien gaikako bilketa % 86ra iritsi zen, jakinik Europar Batasunak eta baita Espainiako Gobernuak ere, beraien birziklapen helburua % 65ean ezarrita dutela 2035erako. Gainera, errefusaren zatikian, 4 edukiontzitara eta kamioi biltzailearen maiztasuna astean 3tik eta 1era murriztu zen, eta ondorioz, bildutako hondakinen % 62 gutxiago izan zen. Ontzien zatikian 2021eko urtarrilean bildutako 2,43 kg/biztanleko izatetik urte bereko abuztuan bildutako 3,17 kg/biztanleko izatera igaro zen, % 30 gehiago. Organikoari dagokionez, urte berean 35 tona tratatu ziren eta lortutako konposta udalerrian bertan erabili ze.
Aurrekari horiekin, 1.000 biztanleko Eltziegora jauzi kuantitatiboa eta kualitatiboa egitea onartu zuen Kuadrillak, izan ere, herrian saltoki, ostatu eta ostalaritzako ekipamendu sare handia baitago. Urtarrilean bi sentsibilizazio-hitzaldi eman ziren, eta maiatzean, 700 birziklatze-kit banatu ziren: kubo, txartel eta liburuxkaz osatuta.
Maiatzaren 9an zerbitzua hasi zen eta egun honetatik aurrera, erabiltzaileek astelehen eta ostegunetan atera dezakete kubo marroia etxeko atera, goizeko 11:00ak baino lehen, ahal izanez gero, ordu horretatik ahalik eta gertuen. Erabiltzaileak ezin badu zerbitzua ordu edo egun horietan erabili, beti erabil ditzake auzo-konpostaje guneak, eta edukiontzi adimendunak irekitzen dituen txartel berarekin sar daiteke.
Estreinalditik 80 egun igaro dira, eta 60 tona inguru bildu dira dagoeneko, tratamendurako jarritako 60 metro kubikoetan banatuta.
Ekitaldia Marqués de Riscal upategiaren instalazioetan egin da. Hotel-gune honek hainbat jatetxe, kafetegi eta ekitaldi-gune ditu, eta guztira, hondakin organikoak sortzen dituzten 9 puntu. Horregatik, Kuadrillak erakundearentzako konpostaje-eremu propioa diseinatu zuen, eta, horrela, bere bio-hondakinak birzirkulatu ahal izango ditu bere jardueran. Ekonomia zirkularraren adibide garbia.
Inbertsioak egiteko Arabako Errioxako Kuadrillak Arabako Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzaren finantziazioa jaso du, eta Next Generation funts europarren zain dago. Servicio de radio y prensa Prentsa eta irrati Zerbitzua Tel.:945600799 E-mail: rra@ayto.araba.eus www.arabakoerrioxa.eus

ELCIEGO RINDE CON EL RECICLAJE
El municipio riojano alavés recoge en 80 días 60 toneladas de orgánica
Laguardia, a 28 de Julio de 2022
El Ayuntamiento de Elciego y la Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa han presentado el proyecto innovador de recogida domiciliaria y contenedores inteligentes, mediante los cuales ya se han recogido en 80 días 60 toneladas de biorresiduos.
La Cuadrilla de Rioja Alavesa, como entidad competente en la gestión y el tratamiento de los residuos en la comarca, ha presentado hoy ante los medios y representantes políticos y técnicos de diferentes administraciones un proyecto innovador que vela por la mejora del medio ambiente y fomenta la economía circular. Al acto han acudido el Diputado foral de Medio Ambiente, Josean Galera y la Viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco, Amaia Barredo.
La Cuadrilla y el Ayuntamiento han implantado una recogida domiciliaria de la fracción orgánica reciclándola en seis zonas de compostaje del mismo municipio. Al recoger estos residuos de manera selectiva evitan el uso de vertederos y además, al hacerlo de manera local, evitan el transporte innecesario a grandes plantas de tratamiento y por tanto, la emisión de gases contaminantes.
Conjuntamente, han instalado 33 contenedores inteligentes en la fracción resto, dotándolos de un sistema de cierre que, a través de una tarjeta, en los días señalados las personas usuarias pueden abrir.
Para asegurarse del correcto funcionamiento del sistema, el 8 de marzo del año pasado la Cuadrilla junto al Ayuntamiento de Kripan inició un proyecto piloto para su municipio (191 habitantes) y los resultados obtenidos arrojaron muy buenos datos. En 2021 en Kripan la recogida selectiva de todas las fracciones llegó al 86%, cuando los objetivos de la Unión Europea y de la reciente ley española 7/2022, marcan el 65% para 2035. Además, en la fracción resto, se redujeron a 4 los contenedores y las frecuencias del camión recolector de 3 a 1 vez a la semana, resultando un 62% menos de residuos recogidos. En la fracción envases se pasó de 2,43 kg/habitante recogidos en enero de 2021 a 3,17 kg/habitante recogidos en agosto del mismo año, un 30% más. Respecto a la orgánica, se estima que en ese mismo año se trataron 35 toneladas y se obtuvo compost, empleado en el mismo municipio.
Con estos antecedentes, la Cuadrilla aprobó dar el salto cuantitativo y cualitativo a Elciego, de 1.000 habitantes y con un equipamiento de comercios, alojamientos y hostelería elevado.
En enero se impartieron dos charlas de sensibilización y en mayo, comenzaron con el reparto de 700 kits de reciclaje, compuestos por un cubo, una tarjeta y un folleto. A partir del 9 de mayo, día de inicio del servicio, las personas usuarias pueden sacar su cubo marrón a la puerta de casa los lunes y jueves antes de las 11:00 de la mañana, lo más próximo posible a esa hora. Si la persona no pudiera hacer uso del servicio a esas horas, siempre puede hacer uso de las zonas compostaje comunitario, a las que se accede con la misma tarjeta que abre los contenedores inteligentes.
Desde el estreno suman 80 días y ya se han recogido alrededor de 60 toneladas que se reparten entre los 60 metros cúbicos instalados para su tratamiento.
El evento se ha celebrado en las instalaciones de la Bodega Marqués de Riscal, complejo hotelero que cuenta, entre restaurantes, cafeterías y zona de eventos, con hasta 9 puntos de generación de residuos orgánicos. Es por ello que la Cuadrilla diseñó una zona de compostaje propia para la entidad, pudiendo así, recircular sus propios biorresiduos en su actividad. Un ejemplo claro de economía circular.
Para la ejecución de las inversiones la Cuadrilla de Rioja Alavesa ha recibido financiación por parte de la Diputación Foral de Álava y el Gobierno Vasco y se encuentra a la espera de los fondos europeos Next

 IMG_0404.JPG

 IMG_0408.JPG

 IMG_0409.JPG

 IMG_0411.JPG

 IMG_0413.JPG

IMG_0416.JPG 

 IMG_0417.JPG

IMG_0418.JPG

IMG_0424.JPG

IMG_0426.JPG

IMG_7865.JPG

IMG_7869.JPG

IMG_7870.JPG

IMG_7874.JPG

IMG_7875.JPG

IMG_7876.JPG

IMG_7877.JPG

IMG_7878.JPG

IMG_7881.JPG

IMG_7882.JPG

IMG_7883.JPG

IMG_7884.JPG

IMG_7886.JPG

IMG_7888.JPG

IMG_7889.JPG

IMG_7890.JPG

IMG_7891.JPG

IMG_7893.JPG

IMG_7895.JPG

IMG_7896.JPG

IMG_7897.JPG

IMG_7899.JPG

IMG_7901.JPG

IMG_7902.JPG

IMG_7904.JPG

IMG_7905.JPG

Pin It
  • Visto: 130

Direccion

Carretera Vitoria, 2.
Laguardia (Álava)
C.P.: 01300
Tel: 945 600 252
Fax: 945 621 065
info@cuadrillariojaalavesa.com

CUADRILLA DE LAGUARDIA RIOJA - ALAVESA / GUARDIA-ARABAKO ERRIOXAKO KUADRILLA
Vital Fundación - Fundazioa